X
تبلیغات
برنامه ریزی فرهنگی
فرهنگی - اجتماعی
جلسه نهم :

تعریف برنامه ریزی فرهنگی

برنامه ریزی فرهنگی عبارت است از ، طراحی مجموعه ای از رفتارها ، کنش ها و واکنش ها ، اقدمات و تدابیر برای مسایل فرهنگی بر اساس یک آینده محتمل و یا متصور .

ویژگی های برنامه ریزی فرهنگی

 • دشوار و پیچیده است
 • تمام طیف های جامعه را در بر می گیرد
 • زمان بر است
 • در صد شکست آن بالاست
 • باعوامل متعدد در گیر است
 • چند وجهی است

انواع برنامه ریزی فرهنگی

 1. از نظر افق زمانی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
 2. ازنظر سطح ( عالی ، میانی ، عملیاتی )
 3. از نظر طیف مخاطبان ( عام ، خاص )
 4. از نظر تاثیر گذاری ( عادی ، راهبردی )
 5. از نظر قلمرو ( منطقه ای ، ملی ، جهانی )

 مراحل برنامه ریزی

 • آگاهی از وضعیت موجود

آگاهی از شرایط موجود نقش تعیین کننده ای در تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی برنامه ریزی دارد

                                             الف :آگاهی از مساله یا مسایل فرهنگی (( تهاجم فرهنگی / بحران هویت فرهنگی در جامعه / وجود دگرگونی های تکنولوژی و صنعتی ))

                                             ب : آگاهی از شرایط موجود ، گردآوری اطلاعات (( خواست مخاطبین / آگاهی از بازار و میزان عرضه و تقاضا برای محصولات فرهنگی / آگاهی از عملکرد دستگاه های  فرهنگی دیگر  / ارزیابی عملکرد دستگاه هاو نهادهای فرهنگی )) 

 • تعیین هدف

هدفها ، جهت کلی برنامه های لازم ، نتایج مورد انتظار ، نقطه پایانی عملیات را مشخص می سازند

                                           الف : هدف ها باید حتی الامکان مبتنی بر واقعیت و دست یافتنی باشد

                                           ب : هدف ها باید مشخص و قابل سنجش باشند

                                          ج : هدف ها باید دارای محدودیت زمانی باشند

                                          د: در تعیین هدف ها باید به نتایج نظر داشت تا به وسایل

                                         و:هدف ها را باید از راه مشارکت تعیین کرد نه با تحمیل

 • در نظر گرفتن پیش فرض های برنامه ریزی و ملاحضات 

                                         الف : توافق بر سر مفروضات  ((مرحله بعدی برنامه ریزی در نظر گرفتن مفروضات و توافق بر سر آنها است ))

                                         ب : در نظر گرفتن ملاحضات اساسی  ، (( مساله فرهنگی و فضای مفهومی آن / ملیت و ملیت فرهنگی و زبانی / منابع فرهنگی و هویت فرهنگی ایرانی - اسلامی / جایگاه جهانی و منطقه ای فرهنگ خودی / توسعه و فرهنگ / مقاومت های ذهنی و ایدیولوژیکی ))

 • تعیین شقوق و راهبردهای کلی مختلف

در این مرحله باید محتمل ترین راهبرد ها وسیاست هایی را که می توانند هدف های برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی را تعیین کنند را انتخاب کرد

                                الف : راهبرد نخبه گرا

                                        ب : راهبرد توسعه ای

                                       ج : راهبرد تکثر و حقوق فرهنگی 

 • مقایسه شقوق مختلف و راهبرد ها در پرتو هدفهای مورد نظر

هر یک از راه های مختلف را می توان بر اساس ۶ محور اصلی مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد

                                     الف : مساله اساسی

                                    ب : معیارها

                                    ج : حوزه عمل و اقدام

                                   چ : روش شناسی

                                   د : شیوه عمل

                                  و : مقایسه کمی

 • انتخاب یک راه حل وتعیین و انتخاب سلسله عملیاتی که باید تعقیب شود

در این مرحله تصمیم گیری واقعی صورت می گیرد و سیاست ها و خط مشی ها حدود تصمیم گیری را مشخص می کنند

                                الف : خط مشی ها و سیاست ها در سطوح بالای سازمان ( برنامه ریزی استراتژیک )

                                ب : خط مشی ها و سیاست ها در سطوح میانی  سازمان ( برنامه ریزی تاکتیکی )

                               ج : برنامه ریزی اجرایی

 • تنظیم برنامه های پشتیبانی

در برنامه های کمی و پشتیبانی باید به مواردی چون ، استخدام /آموزش / انواع تخصص ها و .........  توجه کرد و در تنظیم این برنامه ها ی پشتیبانی اید به موارد ذیل توجه داشت

                              الف : شرایط اقتصادی

                             ب : شرایط محیطی (( دسترسی به مواد اولیه برای تولید محصولات فرهنگی / نیروی انسانی ماهر و متخصص / اطلاعات ))

                            ج : منابع داخلی (( میزان سرمایه / پرسنل ماهر و متخصص / تجهیزات و وسایل مادی ))

                           د : پیش بینی آینده (( امکانات و محدودیت های آینده ))

 

 • نشان دادن برنامه ها در قالب اعداد و ارقام از طریق بودجه

بعد از تصمیم گیری و تنظیم برنامه ها ، قدم آخر این  است که برنامه ها را در قالب اعداد و ارقام ، تحت پوشش بودجه در آوریم .بنابراین بودجه صورت مالی نتایج مورد انتظار در قالب اعداد و ارقام است

+ نوشته شده در  پنجم دی 1389ساعت 0:15  توسط میترا نصرت نظامی  | 

جلسه هشتم :

تعریف استراتژی

استراتژی الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده ، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها رقبا ، و دیگر عوامل محیطی است ، یک استراتژی باید سه عامل را مشخص کند .

 1. کدام اهداف باید تحقق یابد .
 2. روی چه چیز باید متمرکز شد .
 3. چگونه باید منابع تخصیص ، و چه فعالیت هایی باید انجام شود .

مدیریت استراتژیک

تصمیمات و فعالیت های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی های موثر ، اجرا و کنتر ل آ ن ها است .بنا براین مدیریت استراتژیک فعالیت های مربوط به بررسی ، ارزشیابی و انتخاب استراتژی ها ، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتيی ها و در نهایت کنترل فعالیت های انجام شده را در بر می گیرد .

تعریف برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه لیزی استراتژیک گونه ای از برنامه ریزی است که در آن هدف ، تعریف و تدوین استراتژی است .

دلایل بکار گیری برنامه ریزی استراتژیک

 1. برای محیط های به شدت پیچیده طراحی شده
 2. برای کسب نتیجه است و بخشی از مدیریت نتیجه گرا را تشکیل می دهد
 3. یک ابزار اساسی برای اعمال مدیریت است
 4. برای پشتیبانی مشتریان لازم است
 5. ارتباطات را گسترش می دهد
 6. خود را تطبیق می دهد

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

 • قبل از پیش آمدن مشکلات احتمالی از وقوع ، آن هارا خبر می دهد.
 • کمک به علاقمند شدن مدیران به سازمان .
 • مشخص کردن تغییرات و فراهم آوردن شرایط عکس العمل در برابر تغییرات .
 • تعیین کننده هر نیازی ، که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است .
 • ایجاد کننده بستر مناسب برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده.
 • کمک به مدیران برای درک روشن تر از سازمان
 • آسان تر ساختن به شناخت ، فرصت های بازارهای آینده .
 • ارایه دیدی هدفمند از مسایل مدیریت .
 • ارایه قالبی برای بازنگری از اجرای برنامه و کنترل فعالیت ها .
 • کمک به مدیران برای اتخاذ تصمیمات اساسی در راستای اهداف تعیین شده .
 • به نحو موثرتری زمان و منابع را به فرصت های تعیین شده تخصیص می دهد.
 • بوجود آورنده هماهنگی در اجرای تاکتیک هایی که برنامه را به سر انجام می رساند .
 • به حداقل رساندن زمان و منابعی را که باید فدای تصحیح  تصمیمات نادرست و بدون دید بلند مدت گردند .
 • بوجود آورنده قالبی برای ارتباط داخلی بین کارکنان .
 • فراهم آورنده ترتیب دهی اولویت ها در قالب زمانی برنامه .
 • به دست دادن مزیت برای سازمان در مقابل رقیبان .
 • تشویق تفکر آینده نگر .
 • ارایه مبنایی برای تعیین مسؤ لیت افراد ، که افرایش انگیزش را باعث می شود .
 • ایجاد انگیزش برای داشتن یک روش هماهنگ ، یکپارچه همراه با اشتیاق از سوی افراد سازمان ، در برخورد با مسایل و فرصت ها .

 تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی تاکتیکی

 1. برنامه ریزی تاکتیکی در سطوح میانی و پایه ای سازمان و لی برنامه ریزی اسنراتژیک در سطوح عالی سازمان شکل می گیرد .
 2. تاکید برنامه ریزی تاکتیکی برمنافع  فعلی سازمان است ولی برنامه ریزی استراتژیک بر منافع آینده سازمان تاکید دارد .
 3. برنامه ریزی تاکتیکی کوتاه مدت ولی بر نامه ریزی استراتژیک بلند مدت است .
 4. برنامه ریزی تاکتیکی متکی بر دستاورد های گذشته است ولی در برنامه ریزی استراتژیک روش های نو مورد توجه است .
 5. تاکید برنامه ریزی تاکتیکی برکارایی است ولی برنامه ریزی استراتؤژیک براثر بخشی تکیه دارد.
 6. برنامه ریزی تاکتیکی نسبت به برنامه ریزی استراتژیک مخاطره کمتری دارد

 

+ نوشته شده در  نوزدهم آذر 1389ساعت 16:21  توسط میترا نصرت نظامی  | 

جلسه ششم و هفتم :

وظایف مدیریت

برنامه ریزی / سازمان دهی / استخدام / هدایت / کنترل و ........

یکی از وظایف اساسی در حوزه مدیریت برنامه ریزی و آشنایی با تکنیک ها ، فنون ، تعاریف و مفاهیم است .

تعاریف برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارت است از ، یک سلسله عملیات منظم  ، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر  که به منظور دستیابی به یک سری اهداف معین و مشخصی  ، توسظ یک نهاد  ، سازمان و یا دولت برای یک مدت زمان معین انجام می گیرد ، پس دارای هدف و زمان مشخص است.

برنامه ریزی عبارت است از  ، تصور و طراحی وضعیت مطلوب ، و یافتن و پیش بینی کردن راه ها و وسایلی که نیل به آن را میسر می کند .

برنامه ریزی عبارت است از ، فرآیندی دارای مراحل ، مشخص به هم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات.

عناصر کلیدی در برنامه ریزی

 • برنامه ریزی
 • محیط اجتماعی
 • سیستم برنامه ریزی
 • برنامه ریز

اهداف برنامه ریزی

 1. افزایش احتمال رسیدن به هدف ، از طریق تنظیم فعالیت ها
 2. افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفه ساختن عملیات
 3. متمرکز شدن بر طرق دست  یابی به مقاصد و اهداف و احراز از انحراف از مسیر
 4. مهیا ساختن ابزاری برای کنترل

مراحل عمده برنامه ریزی

 • شناسایی مقتضیات موجود (فرصت ها و محدودیت ها )
 • تعیین اهداف کوتاه مدت
 • کسب اطلاعات کامل در باره فعالیت های ضروری
 • طبقه بندی و تحلیل اطلاعات
 • ارایه فرضیه هایی بر مبنای پیش بینی وضعیت آینده
 • جستجوی بدیل ها و برنامه های جایگزین
 • ارزیابی بدیل های گوناگون
 • انتخاب بدیل مناسب
 • تدوین برنامه های فرعی و پشتیبانی
 • تنظیم توالی فعالیت ها و جداول زمانی
 • بیان کردن برنامه ها در قالب ارقام بودجه ، و  برنامه تخصیص منابع مالی
 • ارزیابی میزان پیشرفت کار

دلایل ضرورت برنامه ریزی

 • تصحیح کننده رفتار بازار ( رفتار مخاطب ، فرد  و جامعه را شکل می دهد )
 • رفتار عقلایی و افزایش کارایی
 •  محدودیت منابع 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هفتم آذر 1389ساعت 1:28  توسط میترا نصرت نظامی  | 

جلسه پنجم

هنجار به یک الگوی رفتاری گفته می شود که روابط واکنش های اجتماعی را تنطیم می کند .کیدنز می گوید که هنجار یک قاعده رفتاریاست که مشخص می کند مردم در شرایط معینی چگونه رفتاری باید داشته باشند .

تقسیم بندی های هنجار :

هنجارهای درونی : در صورت عدم رعایت ، مجازات رسمی و مشخصی ندارد.

هنجارهای بیرونی : هنجارهایی که برای اعضای یک جامعه از پیش تعیین شده است .

هنجارهای رسمی : از قبل در جامعه پیش بینی و مدون شده است .

هنجارهای غیر رسمی : در جامعه وجود دارد بدون آنکه مدون شده باشد .

هنجارهای دینی : از منبع قدرت بسیار بالا که همان خدا و وحی می باشد سرچشمه می گیرد .

مواردی از هنجارهای رسمی و غیررسمی

قوانین اجتماعی :قوانینی هستند که بر اساس آگاهی وقبلی در مجلس قانون گدپذاری وضع می شوند و برای نقض آنها مجازات هایی پیش بینی شده است ، مثل قانون اساسی .

مقررات اجتماعی : قوانینی خاص است که جامعه با آگاهی قبلی وضع می کند .این قوانین کلیت ندارد و به گروه خاصی مربوط می شود ، مثل قوانین راهنمایی و رانندگی .

رسم اجتماعی : رفتارهایی که در آغاز برای رفع نیازهای اجتماعی بوجود می آیند و بر اثر تکرار در طول زمان بتدریج به صورت ثابت در می آیند .

میثاق اجتماعی : رسمی که بر اثر یک وضعیت خاص بوسیله بخشی از افراد جامعه برقرار می شود و با هم عهد و پیمان می بندند که در امر خاص بطور متحد اقدام کنند .

تشریفات اجتماعی : مانند آداب پذیرایی از میهمانان در مراسم رسمی و بزرگ .

شعایر اجتماعی : تشریفات اجتماعی خاص که دارای قدمت و اهمیت زیاد است .

آداب اجتماعی : مجموعه اعمالی که به منظور خوشایند دیگران انجام می شود ، مثل آداب غذا خوردن ، آداب لباس پوشیدن .

شیوه های قومی : در بیان گروه خاص از مردم که دارای فرهنگ یا خرده فرهنگ مشترکی هستند وجود دارد ، مثل سحرخیز بودن روستاییان .

+ نوشته شده در  بیست و پنجم آبان 1389ساعت 0:45  توسط میترا نصرت نظامی  | 

جلسه چهارم :

هنجارها نقش گونیا را دارند. در جامعه بسیاری از اصول و قواعد است که به دو دسته کلی تقسیم شده اند، برخی از انها بصورت رسمی وقانون مدون درآمده و برخی از آنها بصورت نانوشته وجود دارند و مادر زندگی روزمره خود به آن پایبندیم .

هنجارها از کجا می آیند؟

 هنجارها ریشه در ارزش ها دارند ، یعنی مباحثی که ربط مستقیمی با ارزش ها دارند ، در واقع چیزهایی که در ذهن ما ارزش ثبت شده هنجار است و چیزهایی که ارزش منفی دارد ، هنجارش را ،  ( نابه هنجار ) تعریف می کنیم. 

در مدیریت شهری هنجارها نیز یکسان تعریف نشده است ، چون شهر از قومیت های مختلف تشکیل شده و هر کدام هنجارهای سنتی خود را دارا می باشند بنا بر این برنامه ریزی فرهنگی باید به این ظرافت ها ( یکسان نبودن هنجارها ) توجه کند .

آقای دکتر رضایی در کلاس درس اصول برنامه ریزی فرهنگی ، فرهنگ را به یک درخت تشبیه نمودند که ریشه های این درخت شامل (( هنجارها ، آداب و رسوم ، اسطوره ها ، هنر ، باورها ، زبان ، دین و مذهب ، تاریخ ، ادبیات ، آیین ها ، سنت ها ، )) ،  و  تنه    در خت  شامل (( نهادها ، ساختارها ، سازمان ها )) ،  و در نهایت  سر درخت که شامل (( رفتارها ، گفتارها ، مصنوعات هنری ، علوم و فنون و.......  )) است 

بطور مثال اگر مصنوعات فرهنگی و هنری که تولید میکنیم ، ریشه در فرهنگمان نداشته باشد همانند این است که ریشه خودمان را خشک کنیم ، در واقع باید ریشه ها را آبیاری و اصلاح کرد ، تا آ ن نتیجه ای را که می خواهیم توسط نهاد ها و ساختارها بدست آوریم .یعنی ریشه ها با کمک نهادها و ساختارها نماد پیدا می کنند یعنی می شود معماری .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هفدهم آبان 1389ساعت 1:51  توسط میترا نصرت نظامی  | 

جلسه  سوم :

عناصر تشکیل دهنده فرهنگ :

هنجارها : معیار خوب و بد بودن را تعیین می کنند و نقش گونیا را دارند در هندسه .

نهادها : علایم و نشانه ها معناهایی هستند که در ذهن ما در رتوی اصول ارتباطی شکل گرفته اند ٫ مثل رچم ملی ٫ سرود ملی و ......

نقش ها : افراد نقش های مختلفی را دارا می باشند که برای هر کدام  ازآنها ٫ یک سری ویژگی هایی تعریف شده است .باید متوجه بود که نقش بازی کردن با نقش ایفا کردن متفاوت است .

بینش ها : هر کدام از ما یک درکی نسبت به یرامون خود داریم که از ذات و شاکله مانشآت گرفته است که بصورت یک ارزش در آمده ٫ لذا ارزش ها اصولی هستند که می توانند ما را به سمت ویایی و اهداف هدایت کنند .

علوم فنون :  حوزه فرهنگ  معتقد است  که با ورود تکنولوژی ٫ باید فرهنگ استفاده از آن را هم داشته باشیم .

ساختارها : در حوزه فرهنگ ساختارها بسیار تاثیرگذار هستند ٫ ساختار رسمی ٫ ساختار غیر رسمی و .........

در واقع حوزه فرهنگ تعیین کننده سیاست های امروز ماست .

متغییر های اجتماعی مثل یک منشور هستند ٫ و اساسآ پدیده های اجتماعی  های پدیده های چند منظوره ای هستند که هیچ کدام به تنهایی تاثیر کلی ندارند ٫ بلکه با همراهی فاکتورهای بسیاری دیگر تاثیر گذارند .

برنامه ریزی فرهنگی ٫ برنامه ریزی است (( انعطافی / تجربی / انضمامی )) .

+ نوشته شده در  بیست و هفتم مهر 1389ساعت 21:0  توسط میترا نصرت نظامی  | 

جلسه اول ودوم:

واژه فارسی فرهنگ از دو جزء "فر" و "هنگ" تشکیل شده است .فر به معنی پیش و جلو و هنگ به معنی بالا کشیدن می باشد . که  واژه فرهنگ هیچگاه در ادبیات فارسی به این معنی به کار نرفته است .در ادبیات فارسی فرهنگ به معانی مختلفی چون دانش / علم / معرفت / ادب / تربیت / هنر آموختن و به کاربستن / آموزش و پرورش / آداب / و ایدئولوژی مذهبی آمده است .

فرهنگ دو وجه دارد :یک وجه آن  عامیانه است که ما آنرا در جامعه می بینیم و  وجه دیگر آن تعالی انسان می باشد .

سیستم : مجموعهای از اجزای به هم پیوسته می باشند که در ارتباط با همدیگر برای دستیابی به یک هدف مشترک باهم در تعامل اند .

هر جامعه ای از زیر سیستمهای ( اقتصاد .سیاست . اجتماع . فرهنگ ) تشکیل می شود .

وظیفه فرهنگ تولید اطلاعات و دانش است. 

فرهنگ حاصل فکرآفرینی های بشر است .

تمدن حاصل دست آفرینی های بشر است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و هفتم مهر 1389ساعت 1:51  توسط میترا نصرت نظامی  |